AVG 2018 Privacyverklaring voor sollicitanten

Door middel van door ons geplaatste vacatures zullen ook persoonsgegevens worden verwerkt. In verband daarmee informeren wij u hierover in deze privacyverklaring.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Moolenaar BV, Loosterweg 33, 2215 TM Voorhout, telefoon 0252-242526, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Via deze vacatures wordt u verzocht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan Moolenaar BV om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming en uitsluitend worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van het wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Moolenaar BV, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismakings / oriënterend)gesprek.

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld. Uitsluitend indien u na het eerste kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of ander assessment, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens delen met ons assessmentbureau. Hierover zult u nader worden geïnformeerd.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.

Moolenaar BV neemt de passende beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die uitsluitend toegankelijk zijn voor specifieke personen en niet voor het algemene publiek.

U heeft daarnaast het recht om bij Moolenaar BV een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of Moolenaar BV persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U kunt Moolenaar BV verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van Moolenaar BV. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek door Moolenaar BV.